loanhailongvan
loanhailongvan asked
Member (0 upvotes)

Cung c?p thông tin so lu?c v? máy l?nh âm tr?n Midea giá t?t nh?t

T?I SAO NÊN L?A CH?N MÁY L?NH ÂM TR?N MIDEA? GIÁ THÀNH CÓ R? KHÔNG?


 


 


 


 


 


 


 


 


Máy l?nh âm tr?n Midea là m?t trong nh?ng chi?c máy l?nh âm tr?n bán ch?y nh?t th? tru?ng mi?n Nam, vì là dòng máy l?nh giá r? thuong hi?u d?n t? Vi?t Nam ch?t lu?ng ?n d?nh v?i khí h?u mi?n Nam có th? l?p d?t v?i nhi?u không gian khác nhau t? sang tr?ng. V?i thi?t k? âm vào ph?n tr?n nhà thì chi?c máy l?nh âm tr?n này ti?t ki?m không gian r?t t?t. Vì v?y chi?c máy l?nh âm tr?n Midea là chi?c máy l?nh du?c ua chu?ng nh?t hi?n nay.


 


 


 


V?i giá thành r? hon so v?i nh?ng dòng máy l?nh âm tr?n v?i thuong hi?u n?i ti?ng trên th? tru?ng, phù h?p v?i kinh t? suy thoái trên th? tru?ng r?t phù h?p mua và l?p d?t cho không gian c?a b?n.


 


 


 


 


 


 


Thuong hi?u Midea


 


 


Máy l?nh Midea - thuong hi?u d?n t? Trung Qu?c


 


có tr? s? chính d?t t?i Qu?ng Ðông, Trung Qu?c và du?c du nh?p vào Vi?t Nam vào nam 1980. Ð?n nay, Midea dã thành l?p du?c 21 co s? s?n xu?t và 260 trung tâm logistics, v?i hon 100.000 nhân viên ho?t d?ng t?i hon 200 qu?c gia.


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


Giá tham kh?o c?a máy l?nh âm tr?n Midea


 


 

ModelCông su?tGiá tham kh?oXu?t x?B?o hànhMáy l?nh âm tr?n cassette Midea MCD-18CR2.0 hp15.500.000 dVi?t Nam2 nam cho toàn máy.Máy l?nh âm tr?n cassette Midea MCD-28CR3.0 hp19.600.000 dVi?t Nam2 nam cho toàn máy.Máy l?nh âm tr?n cassette Midea MCD-36CR4.0 hp25.300.000 dVi?t Nam2 nam cho toàn máy.Máy l?nh âm tr?n cassette Midea MCD-50CR5.5 hp30.200.000 dVi?t Nam2 nam cho toàn máy.Máy l?nh âm tr?n cassette Midea MCD-60CR6.5 hp36.000.000 dVi?t Nam2 nam cho toàn máy.
 


 


Luu ý: Giá trên ch? là giá tham kh?o tùy theo t?ng th?i di?m mà giá thành tang gi?m khác nhau. Liên h? ngay Hotline: 0909787022 (Mr.Hoàng) d? du?c báo giá nhanh.


 


 


 


 


 


 


 


Uu nhu?c di?m c?a dòng máy l?nh âm tr?n Midea


 


 


Uu di?m:


 


 


Máy l?nh âm tr?n Midea là m?t trong nh?ng thuong hi?u máy l?nh âm tr?n du?c ngu?i tiêu dùng Vi?t Nam ua chu?ng b?i giá thành r?, thuong hi?u lâu d?i dáng tin c?y.


 


 


 


Thi?t k? tuy không d?p sang tr?ng nhu các dòng máy l?nh khác nhung không có nghi dòng máy l?nh âm tr?n Midea ki?u dáng x?u. Máy l?nh âm tr?n trong nh?ng g?n dây v?n gi? nguyên thi?t k? thon g?n, tinh t? d? k?t h?p v?i m?i không gian khác nhau.


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Uu di?m n?i b?t nh?t trên dòng máy l?nh âm tr?n này chính là kh? nang cung c?p không khí l?nh d?u và gi? nhi?t khá lâu thích h?p l?p d?t t?i các không gian r?ng nhu phòng h?c, nhà xu?ng, t? 30m2 d?n 100m2 do m?c công su?t máy l?nh âm tr?n Midea cao nh?t lên d?n 60.0000btu.


 


 


 


V? công ngh? tuy không du?c trang b? các công ngh? thông minh nhu các dòng máy l?nh âm tr?n  cao c?p khác, nhung so sánh v?i dòng máy l?nh âm tr?n giá r? thì dòng máy l?nh âm tr?n c?a Midea v?n du?c dánh giá cao, có d?y d? các tính nang co b?n c?a dòng máy l?nh âm tr?n Midea thông thu?ng.


 


 


 


Ngoài uu th? giá thành r?, kh? nang làm mát nhanh và sâu thì dòng máy l?nh âm tr?n Midea trong nam 2021 g?n dây dã tung ra dòng s?n ph?m s? d?ng môi ch?t th? h? m?i R32. Ðây s? là y?u t? kh?ng d?nh dòng máy l?nh âm tr?n  luôn là l?a ch?n s? 1 ? phân khúc máy l?nh âm tr?n giá r?.


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nhu?c di?m:


 


 


Bên c?nh nh?ng uu di?m k? trên, máy l?nh âm tr?n Midea cung t?n t?i m?t s? nhu?c di?m nhu:


 


 


   • Không có nhi?u s? l?a ch?n v? m?u mã, d?c bi?t là dòng máy l?nh âm tr?n Midea 1 chi?u, 1 chi?u inverter không có quá nhi?u model m?u mã còn h?n ch?.


 


   • Ti?p theo là d? b?n c?a máy cung không du?c cao, tuy nhiên cung không ph?i là quá d?u. Trong kho?ng 3 nam d?n 4 nam d?u n?u không v? sinh và b?o du?ng ki?m tra thì nh?ng nam sau dó r?t hay s?y ra hu h?ng v?t.


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


Nh?ng thuong hi?u máy l?nh âm tr?n khác b?n có th? tham kh?o


 


 


V?i giá uu dãi nh?t hi?n nay ? H?i Long Vân thì m?t s? thuong hi?u máy l?nh âm tr?n b?n nên tham kh?o tru?c khi mua


 


Máy l?nh âm tr?n Daikin


 


Máy l?nh âm tr?n LG


 


Máy l?nh âm tr?n Mitsubishi Heavy


 


Máy l?nh âm tr?n Reetech


 


……


 


 


 


Ð?i lý chuyên phân ph?i & l?p d?t máy l?nh âm tr?n chính hãng toàn mi?n Nam


 


 


M?i nhân viên trong d?i ngu k? thu?t d?u có trên 10 nam kinh nghi?m, dã t?ng l?p d?t và thi công máy l?nh âm tr?n cho r?t nhi?u công trình v?i di?n tích c? d?i nhu nhà xu?ng, xí nghi?p s?n xu?t hay kho ch?a hàng, h?i tru?ng hay van phòng công ty, r?p chi?u phim hay trung tâm thuong m?i,… b?n có th? tham kh?o d? thêm ch?c ch?n.


 


V?t tu ph? dùng d? l?p d?t máy l?nh gi?u tr?n, máy l?nh t? d?ng nhu ?ng d?ng, dây di?n, ?ng nu?c, CP, ti treo,… d?u du?c chúng tôi nh?p tr?c ti?p t? Thái Lan, d?m b?o 100% ch?t lu?ng và an toàn d? l?p d?t – thi công ?ng d?ng máy l?nh hoàn ch?nh h? th?ng máy l?nh cho khu ch? xu?t.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


B?o hành chính hãng, h? th?ng tr?m BH toàn qu?c t?n nhà quý khách: 01 nam toàn máy.


 


Cam k?t s?n ph?m chính hãng  m?i 100%.


 


Mi?n phí v?n chuy?n n?i thành TP. HCM.


 


H? tr? giao hàng l?p d?t nhanh theo yêu c?u.


 


Liên h? ngay Hotline: 0909787022 (Mr.Hoàng) d? du?c tu v?n t?t nh?t – giá t?t nh?t cho b?n.


 


Xem thêm:**


 


Thi công, l?p d?t máy l?nh âm tr?n cassette chuyên nghi?p, giá r? nh?t


 


Nh?ng luu ý quan tr?ng khi l?p d?t máy l?nh âm tr?n cho chung cu sao cho ti?t ki?m và hi?u qu? nh?t


 


Vì sao nên l?p d?t máy l?nh âm tr?n Mitsubishi Heavy?


 


4 Chi?c máy l?nh âm tr?n Daikin model m?i thi?t k? nh? g?n phù h?p v?i nhi?u không gian


 


 

Copyright ©2022 SEOChat. All Rights Reserved. Owned and operated by Search Ventures Ltd and Chris Chedgzoy.